REGULAMIN KONKURSU „Wygraj iPada Mini”

22.03.2013

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj iPada Mini”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Wygraj iPada Mini”” zwanego dalej “Konkursem”  jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 117 (00-140), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 2. Sądowego pod numerem 0000401570, zwana dalej “Organizatorem”.

2. Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, ich ewidencjonowania a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu w oparciu o przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie odpowiada Net Credit Sp. z o.o.

3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W okresie od 08.03.2013 roku do dnia 31.05.2013 roku w serwisie internetowym Organizatora: „www.creditbox.pl” zostanie zamieszczone pytanie konkursowe.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie do dnia 31.05.2013 roku:

  • udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone w serwisie internetowym Organizatora: „www.creditbox.pl”;
  • zapisać się do newslettera Organizatora;
  • “polubić” profile Organizatora w jednym z portali społecznościowych (Facebook, Twitter) lub zarekomendować stronę organizatora w Google+ ;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

4. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz ich rodziny.

6. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, która udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe w trakcie jego trwania.

7. Oceny odpowiedzi konkursowych dokona trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora.

8. Przy wyborze najciekawszych i/lub najbardziej oryginalnych odpowiedzi Jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem.

9. Pod uwagę nie będą brane odpowiedzi nie związane z tematyką konkursu, odpowiedzi naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i obyczajowe, jak również odpowiedzi, które mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich.

10. Jury zakończy swoje prace i ogłosi wyniki konkursu w terminie 7 dni od daty zakończenia okresu wskazanego w ust. 1 powyżej.

 

III. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest iPad Mini (kolor: czarno-grafitowy, model: Apple iPad mini Wi-Fi – Tablet – iOS 6 – 16 GB – 7.9″ IPS, producent: Apple Inc.). Nagroda zostanie przyznana wyłącznie zwycięzcy Konkursu.

2. Imię i nazwisko zwycięzcy Konkursu oraz miejsce zamieszkania (miasto) zostaną opublikowane w terminie 7 dni po zakończeniu konkursu w serwisie internetowym Organizatora: „www.creditbox.pl”.

3. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę na publikację danych zwycięzcy Konkursu zgodnie z Regulaminem, chyba że zwycięzca zastrzeże, iż takiej zgody nie wyraża. Dodatkowo do zwycięzcy zostanie wysłane powiadomienie o wygranej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

4. Zwycięzca zostanie poproszony e-mailem o podanie swoich danych osobowych – imienia i nazwiska oraz adresu odbioru nagrody. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy na koszt Organizatora, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Nie podanie swoich danych osobowych, w tym danych adresowych na jakie ma być wysłana Nagroda w terminie siedmiu dni od daty wysłania przez Organizatora do Uczestnika maila o wygranej i o udostępnieniu danych osobowych, skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

6. W przypadku odebrania prawa do nagrody z przyczyn wskazanych w ust. 5 powyżej Jury ponownie dokona wyboru osoby, która udzieliła najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia Uczestnikowi Nagrody, jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych przez Uczestnika, ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

8. W przypadku, gdy wartość nagrody nie przekroczy wartości 760 PLN nie będzie pobierany podatek od osób fizycznych ponieważ nagroda korzysta ze zwolnienia podatkowego.

9. W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy 760 PLN zostanie naliczony podatek od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Płatnikiem jest Organizator.

10. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo zamiany na inny przedmiot, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

11. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną.

12. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania Nagrody, które nie zostały im przyznane z winy Uczestnika Konkursu.

13. Wszystkie koszty związane z odebraniem i użytkowaniem nagrody, włącznie z opłatą za usługi operatora, są ponoszone przez zwycięzcę Konkursu.

 

IV. Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników ograniczona jest do wysokości wartości Nagrody przewidzianej w Konkursie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub innych firm kurierskich.

3. Uczestnik Konkursu może zgłaszać reklamacje na piśmie w trakcie trwania Konkursu oraz przez 21 dni po jego zakończeniu. Wszelkie reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacje wniesione w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacja w formie listownej powinna być wysłana do siedziby Organizatora i powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu.

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
6. O sposobie załatwienia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

7. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zaakceptowanie regulaminu Konkursu.

9. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora następujących danych: imienia i nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

10. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników Konkursu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

X */?>